image

Dãy số là đặc biệt của trường của số với định nghĩa là tập số một cách tự nhiên.

1.

Dãy số là một danh sách các số được liên kết với nhau a rule.

A number sequence is a list of numbers that are linked by a rule.

2.

Dãy số là một công cụ toán học cần thiết để kiểm tra trí thông minh của một người.

The number sequence is an essential mathematical tool for testing a person’s intelligence.

Xem cụ thể